2021Przestrzenie TroskiXIII  EDYCJA INTERDYSCYPLINARNYCH WARSZTATÓW BRANŻOWYCH NOWA PRZESTRZEŃ 2021_PRZESTRZENIE TROSKI

Ta edycja interdyscyplinarnych warsztatów podjęła temat projektowy pod tytułem Przestrzenie Troski, tym razem w szczególny sposób zaangażowany społecznie. Dotyczył obszaru miasta Krakowa jakim jest dzielnica Wesoła. 

Inspirując się hasłem Przestrzenie troski uczestniczki i uczestnicy warsztatów postawili sobie za cel zaprojektowanie sprawiedliwej przestrzeni publicznej. Zaproponowane przez studentki i studentów przestrzenie publiczne dystryktu Wesoła mają znamiona sztuki  publicznej, która angażuje, inspiruje i jednoczy tym samym stanowiąc o wolnej przestrzeni dla obywateli.

Warsztaty odbyły się w dniach 8.11, 22–25.11.2021 r. w Pałacu Pod Baranami, Rynek Główny 27 dzięki gościnności NEW ERA ART Fundacji Jana Potockiego. Zrealizowane zostały m.in. ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju ASP w Krakowie, GCL I SRL, IDUB, GLOCAL CHALLENGES LAB FUTURE SOO, KONTAKT.


Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Instytut Socjologii UJ
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - WIMiR AGH︎ Warsztaty
︎ Projekty
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6

Grupa 7
︎ Publikacja


  ︎

   Zobacz pdfArchitektura & Biznes ︎︎︎
FB z oznaczeniem wydziału i uczelni ︎︎︎


PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ: Tomasz Kapecki
PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM REDAKCYJNEGO WYDAWNICTW NAUKOWYCH: Jacek Pietraszek
REDAKTOR DYSCYPLINY ARCHITEKTURA I URBANISTYKA: Mateusz Gyurkovich
REDAKTOR PROWADZĄCY: Joanna Hańderek
RECENZENCI: Joanna Łapińska, Tadeusz Kamisiński
SEKRETARZ SEKCJI: Marta Wlazło
AUTORZY: dr hab. Jarosław Działek, prof. UJ [Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej], 
prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka [Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Architektury Wnętrz Katedra Projektowania Architektury Wnętrz], 
dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK [Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług],
dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ [Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii],
dr hab. inż. Agnieszka Ozga, prof. AGH [AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie],
dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ [Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii]
OPRACOWANIE REDAKCYJNE: Michał Stachowski
SKŁAD, ŁAMANIE: Małgorzata Murat-Drożyńska
PROJEKT OKŁADKI: Kaja Czajczyk
© Copyright by Politechnika Krakowska
e-ISBN 978-83-67188-36-4
Projekt Nowa Przestrzeń został zrealizowany z pn. Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i kraju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem projektu jest dostosowanie i realizacja programu kształcenia wydziałów ASP w Krakowie do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowymi regionalnym oraz podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.INDEX ︎
INSTAGRAM ︎