2023SubcentraXV EDYCJA INTERDYSCYPLINARNYCH WARSZTATÓW BRANŻOWYCH NOWA PRZESTRZEŃ 2023 SUB_CENTRA


16 edycja tegorocznych interdyscyplinarnych warsztatów NOWA PRZESTRZEŃ tym razem podejmujące problematykę SUB_CENTRÓW  odbyły sie w dniach 6, 20 - 22 i 30 listopada 2023r. Uroczyste ich zakończenie miało miejsce 14 grudnia (czwartek) o godz. 17.00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Podczas zakończenia zespoły złożone ze studentek i studentów trzech krakowskich uczelni: Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych, Instytutu Socjologii, Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej - zaprezentowały projekty wybranych obszarów Krakowa w oparciu o idee subcentrów.
Warsztaty NOWA PRZESTRZEŃ to inicjatywa pozwalająca na współpracę interdyscyplinarną studentów szkół wyższych, która daje możliwość zdobywania wiedzy o zróżnicowanych metodach badawczych i projektowych i kształci umiejętności proponowania rozwiązań dla złożonych zadań społeczno-przestrzennych. Tegoroczna edycja oparta została na koncepcji subcentrum - zadaniem zespołów było  stworzenie przyszłościowych projektów subcentrum dla wybranych obszarów Krakowa. Obrana tematyka warsztatów mocno nawiązuje do wypracowanych w modelu funkcjonalno-przestrzennym miasta obszarów centrum dzielnic w dokumencie Aktualizacji Strategii, jak również poddaje do dyskusji innowacyjne rozwiązania, które już dziś inspirują, a w przyszłości być wykorzystywane w planach rozwojowych miasta.  
W tej naszej interdyscyplinarnej metodzie/ formie kształcenia ideą jest eksperymentowanie myślowe i projektowe chodzi o pobudzenie studentek i studentów do niesystemowego myślenia o miejscach do życia w tym wypadku tworzenia subcentrów  w kontekście miejsc odpornościowych (takie imaginaria odpornościowe) /generalnie dotyczy kształtowania codziennej naszej rzeczywistości z uwzględnieniem wszystkich komfortów które składają się na tę naszą codzienność

Dzisiaj szczególnie ważnym jest pochylenie się nad problematyką "miejsc upamiętniania straty ekologiczno-klimatycznej" w kontekście tworzenia subcentrów  społeczeństw odpornościowych.

Chodzi nam także o wykształcenie nawyku / metody krytycznego myślenia i umiejętności do kwestionowania istniejących chyba wszelkich stereotypów w odniesieniu do kształtowania człowieka i jego miejsca do życia w przyszłości, czyli już dzisiaj.

Założeniem moim/ naszym jest, że przez te parę dni dajemy przestrzeń do eksperymentowania i zgodę na porażki by pozostał niedosyt myślenia, wyobrażania i tworzenia.
Efektem są opracowania wizjonerskich ofert nowej przestrzeni jako wyobrażeń społeczno-przestrzennych, pomyślanych jako długoterminowy rozwój miasta i tym samym regionu, planowane jako materialne przejawy interwencji w określonych rejonach miejskich, będące symptomatem koncepcji „imaginariów odporności”. Wielodziedzinowa forma kształcenia NOWA PRZESTRZEŃ równolegle wprowadza do filozofii edukacji szkolnictwa wyższego rozważania o znaczeniu procesu kształcenia interdyscyplinarnego w kontekście współczesnej edukacji dla przyszłości. Podkreśla jako zasadniczą wartość przyzwolenie na możliwość wielodziedzinowego eksperymentowania opartego na koncepcjach i teoriach zaczerpniętych z wielu różnych dyscyplin w celu dostosowywania programów kształcenia do zmieniającej się rzeczywistości dla kształtowania umysłów przyszłości.
Opracowane przez studentów wraz z ekspertami koncepcje projektowe mogą stanowić materiał do przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu opracowania finalnych ofert inwestorskich dla zainteresowanych podmiotów.

W tych naszych eksperymentach NOWEJ PRZESTRZENI następuje łączenie praktyk artystycznych, badawczych i technicznych, nadal nie do przezwyciężenia jest powszechnie usankcjonowany stan sfragmentaryzowanej nauki.

Z założenia wizjonerskie projekty powstałe podczas warsztatów stanowią bazę rozwiązań określonych zagadnień, które – trudne lub niemożliwe do natychmiastowego zrealizowania – pomyślane są jako możliwość, pozostają do wykorzystania. Projektowe innowacje stanowią rodzaj poznawczej nadbudowy, która zgodnie z definicją, że dziś projektujemy z myślą o przyszłości, będzie miała znaczenie w przyszłości, z tego też powodu należy je chronić w sposób szczególny, ponieważ bez nich nie będziemy w stanie zrozumieć tego, co nas czeka, przygotować się na nieoczekiwane i odpowiadać na ciągłe zmiany paradygmatu społeczno-cywilizacyjnego wynikające z ogólnie panującego stanu niepewności i nieprzewidywalności.

Interdyscyplinarne warsztaty NOWA PRZESTRZEŃ_2023 pod tytułem SUBCENTRA zostały zrealizowane w ramach Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie.


Wydział Architektury Wnętrz (Akademia Sztuk Pięknych),
Instytut Socjologii, Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej (Uniwersytet Jagielloński),
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza)

︎ Warsztaty

︎ Projekty

Grupa 1
AQUACOR CZYŻYNY: Katarzyna Tokarz [WAW ASP], Pola Dabrowska (WAW ASP), Anastazja Wensierska (WAW ASP), Daria Łysenko (S UJ), Kinga Jesionek (IS UJ), Wojciech Olsza (IGiGP UJ), Patrycja Kwiatkowska (IGiGP UJ), Norbert Kania (WIMiR AGH).


Grupa 2
AVIA UPGRADE: Elżbieta Hyła (WAW ASP), Iga Muśko (WAW ASP), Maria Przybyła (WAW ASP), Patrycja Mytnik (WAW ASP),  Nina Jakubowska (IS UJ), Oleksandra Levenko (IS UJ), Patrycja Cichecka (WIMiR AGH), Aleksandra Sawczuk (WIMiR AGH), Adam Ellwart (WIMiR AGH).


Grupa 3
FORE(ST)PACE: Martyna Kubala (WAW ASP), Julia Korzec (WAW ASP), Katarzyna Orłowska (WAW ASP), Magdalena Bajer (IGiGP UJ), Jan Bińkowski (WIMiR AGH), Patrycja Skotarczak (IS UJ), Edyta Soroka (IS UJ).


Grupa 4
NOWA FALA KURDWANÓW: Paulina Bednarz (WAW ASP), Oliwia Tasiemska (WAW ASP), Patrycja Molska (WAW ASP), Gabriela Błażejczyk (WAW ASP), Michał Chłopek (IS UJ), Jan Firlit (IS UJ), Jadwiga Hyla (WIMiR AGH).


Grupa 5
OSIEDLE PODWAWELSKIE: Klaudia Drabczyk (WAW ASP), Anastasiya Matsiuk (WAW ASP), Paulina Kawecka (WAW ASP), Anna Kropyvnytska (IGiGP UJ), Julia Dudek (IGiGP UJ), Karol Buchman (WIMiR AGH), Kaja Stempin (IS UJ), Hubert Szotek (IS UJ).


Grupa 6
PLAC WOLNICA: Katarzyna Grzesiak (WAW ASP), Oliwia Dybczyk (WAW ASP), Anna Panasiewicz (WAW ASP), Weronika Mojecka (WAW ASP), Marek Szymala (IGiGP UJ), Tomasz Turzański (IS UJ), Witold Żemełko (IS UJ), Bartłomiej Jaroch (WIMiR AGH).


︎ Publikacja


  ︎

   Zobacz pdfArchitektura & Biznes ︎︎︎
FB z oznaczeniem wydziału i uczelni ︎︎︎
Projekt Nowa Przestrzeń został zrealizowany z pn. Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i kraju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem projektu jest dostosowanie i realizacja programu kształcenia wydziałów ASP w Krakowie do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowymi regionalnym oraz podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.
INDEX ︎
INSTAGRAM ︎